ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและสร้างสรรค์ ทางศิลปกรรมศาสตร์กับสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์จากต่างประเทศ ครั้งที่ 2

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและสร้างสรรค์
ทางศิลปกรรมศาสตร์กับสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์จากต่างประเทศ ครั้งที่ 2
ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี ประเทศจีน
ในวันที่ 24-25 เมษายน 2562
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

You are cordially invited to the 2nd cooperation project in research and creation in Fine and Applied arts
between Faculty of Fine and Applied Arts, Mahasarakham University and Guangxi University for Nationalities during
April 24th to 25th, 2019