คณะศิลปกรรมศาสตร์ต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2562

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส) จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมกับสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์จากต่างประเทศ ครั้งที่ 2 โดยมีรองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรองศาสตราจารย์ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ Professor Wang Xinzhe, Dean of Academic Affairs Office of Guangxi University for Nationalities, Professor Fu Hu Dean of Faculty of Arts Guangxi University for Nationalities พร้อมคณะจากมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างศักยภาพและทักษะทางวิชาการทางด้านศิลปกรรมศาสตร์

โดยภายในงานมีกิจกรรมการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนิสิตจีนหลักสูตรวิจัยและสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส, การนำเสนอผลการร่วมมือในโครงการ The 2018 Sino Thai Joint Teaching and Research Workshop the Sustainable Desing and Practice Program for Traditional Villages โดยอาจารย์และนิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มมส, เสวนาศิลปะจีนในบริบทการศึกษาศิลปะในประเทศจีน โดย Professor Fu Hu พร้อมคณะ, รับประทานอาหารพร้อมชมการแสดงจากคณะศิลปกรรมศาสตร์, กิจกรรมแลกเปลี่ยนโครงการวิจัยและการเรียนการสอนด้านศิลปะของทั้ง 2 สถาบัน

[Best_Wordpress_Gallery id=”77″ gal_title=”มหาวิทยาลัยกวางซี”]