การสอบประเมินศิลปนิพนธ์ (Thesis) ครั้งสุดท้าย ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้ง 5 วิชาเอก

การสอบประเมินศิลปนิพนธ์ (Thesis) ครั้งสุดท้าย ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้ง 5 วิชาเอก

เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการสอบประเมินศิลปนิพนธ์ (Thesis) ครั้งสุดท้าย ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้ง 5 วิชาเอกได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์ ศิลปะไทย ศิลปะสื่อประสม ซึ่งการประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1.ศาสตราจารย์เกียรติคุณพงศ์เดช ไชยคุตร ประธานกรรมการสอบ
2.รองศาสตราจารย์จักรพันธ์ วิลาสินีกุล กรรมการสอบ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา กรรมการสอบ

« 1 of 3 »