สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3

สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์มี 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2.สาขาวิชาศิลปะการแสดง 3.สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

« 1 of 2 »