โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติเฉลิมพระเกียรติ

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติเฉลิมพระเกียรติ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส. ร่วมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกิดศิริ นกน้อย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วม “โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเป็นการปลูกจิตสำนึกของนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีส่วนร่วมความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยมีกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งจำนวน 5 ต้น และต้นทองอุไร จำนวน 100 ต้น บริเวณสวนป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ เขตพื้นที่ขามเรียง และปลูกต้นรวงผึ้งจำนวน 5 ต้น และต้นทองอุไร จำนวน 300 ต้น บริเวณรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง