โครงการอาศรมศึกษา ครั้งที่12 ประจำปีการศึกษา 2561

เอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมฯ มมส จัดโครงการอาศรมศึกษา ครั้งที่12 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอาศรมศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ลานกลางตึก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นการสอบของนิสิตชั้นปีที่ 3 เอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง ในรายวิชา 0606315 ทักษะนาฏยศิลป์พื้นเมือง 6 ( Folk Dance Skills 6) โดยมีอาจารย์นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์ หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.สมคิด สุขเอิบ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ณัฐพงษ์ ฉายพล ครูประจำกลุ่มสาระวิชาศิลปะและนาฏศิลป์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม อารจารย์ทองยอด จำปาบุรี ศิลปินอิสระ อาจารย์พิเศษวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

โครงการอาศรมศึกษา ครั้งที่ 12 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “อาศรมศึกษาภูมิผญา วาดฟ้อน ออนซอนเยือนถิ่น สร้างศิลป์พัฒนา” เพื่อฝึกทักษะความรู้อนุรักษ์และสืบสานท่าฟ้อนอีสานและเพลงพื้นบ้านอีสาน ตลอดจนเป็นการประมวลองค์ความรู้ทักษะนาฏยศิลป์พื้นเมืองของนิสิต และสามารถถ่ายทอดผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ ผ่านท่วงท่าการฟ้อนประกอบเพลงได้อย่างงดงามและคำนึงถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ผ่านศิลปะการแสดงทั้งหมด 30 ชุดการแสดง

« 1 ของ 3 »