ประกาศจำหน่ายพัสดุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีขาดทอดตลาด

ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 190 รายการ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีขาดทอดตลาด