TCAS ประจำปีการศึกษา 2562

สัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 Admission

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 Admission โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์มี 3 หลักสูตร ได้แก่

  1. สาขาวิชาทัศนศิลป์
  2. สาขาวิชาศิลปะการแสดง
  3. สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

« 1 of 3 »