เปิดรับสมัครระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปิดรับสมัครระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ 1 พ.ค.-10 มิ.ย.62
สอบสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและสมัครผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://grad.msu.ac.th/admission/

2. สมัครด้วยตนเอง 11 – 12 มิ.ย.2562
ณ สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมบัณฑิตวิทยาลัย โทร 043-754412-13
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคณะศิลปกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-4375-4384
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ : https://grad.msu.ac.th/admission/…