ขอแสดงความยินดีกับนายบุญนำ สาสุด

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับนายบุญนำ สาสุด
ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย
โครงการการประกวดจิตรกรรมเอเชียพลัส ครั้งที่ 9