ขอแสดงความยินดีกับนายวสันต์ สมนึก ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ นายวสันต์ สมนึก
ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ชนะเลิศศิลปกรรมอันดับที่ 2 การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14
โดยมีชื่อผลงานว่า “สัมพันธภาพรูปทรงธรรมชาติ”