ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รัตติยา โกมินทรชาติ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รัตติยา โกมินทรชาติ
ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
โดยได้รับการแต่งตั้งจากทางสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562