คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย
วันนี้ (13 กรกฎาคม 2562) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง FA110 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่จัดขึ้นเพื่อแนะนำนิสิตใหม่ได้พบกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร อีกทั้งเพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกต่อการศึกษาในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ และได้ทราบถึงการประพฤติตนเกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับมหาวิทยาลัย สิ่งแวดล้อมโยรวมในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจนจบการศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพต่อไปหลังจบการศึกษา

« 1 of 3 »