โครงการเตรียมความพร้อมด้านศิลปะการแสดง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านศิลปะการแสดง
ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ห้อง FA-110 คณะศิลปกรรมศาสตร์

เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนิสิตตามวิชาเอกต่างๆ

« 1 ของ 3 »