โครงการเตรียมความพร้อมด้านศิลปะการแสดง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านศิลปะการแสดง
ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ห้อง FA-110 คณะศิลปกรรมศาสตร์

เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนิสิตตามวิชาเอกต่างๆ

[Best_Wordpress_Gallery id=”106″ gal_title=”โครงการเตรียมความพร้อมด้านศิลปะการแสดง”]