ภาพบรรยากาศการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้แก่ หลักสูตร ศป.บ.ทัศนศิลป์ ได้คะแนน 3.53
หลักสูตร ศป.บ.ศิลปะการแสดง ได้คะแนน 3.58
และหลักสูตร ศป.บ.ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้คะแนน 2.73