ขอแสดงความยินดีกับนายเศรษฐพงษ์ บุญภา

ขอแสดงความยินดีกับนายเศรษฐพงษ์ บุญภา
นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ได้เป็นประธานรุ่นจามรี 12 จากกิจกรรมประชุมเชียร์กลางของนิสิตใหม่
รุ่นจามรี 12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม