กิจกรรมร้องเพลงเชียร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

 

กิจกรรมร้องเพลงเชียร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดกิจกรรมประชุมเชียร์และกิจกรรมร้องเพลงคณะ เพื่อให้น้องๆนิสิตใหม่ได้เรียนรู้ถึงความรักความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่คณะ

« 2 ของ 6 »