ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจเพื่อเข้าสู่ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจเพื่อเข้าสู่ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

view.php-15