ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
การแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่ 1
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิธีเปิด 19 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น.
จัดแสดงระหว่าง 19 – 28 สิงหาคม 2562
ณ หอศิลป์พระพิฆเนศวร 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

********************************

Invitation to join the opening ceremony

Display of creative works at the CLMTV MSU Art Museum
Bachelor of Fine Arts Program, First year, Visual Arts Program,
Faculty of Fine and Applied Arts, Mahasarakham University

Opening ceremony: 19 August, 2019 at 14.30 hrs.
On display between 19 – 28, August 2019
CLMTV MSU Art Museum, faculty of Fine Arts, Mahasarakham University

กำหนดการ