ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมประมูลผลงานศิลปะ ในโครงการเตรียมความพร้อม ไหว้ครู-ครอบครูช่างศิลป์

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เข้าร่วมประมูลผลงานศิลปะ ในโครงการเตรียมความพร้อม ไหว้ครู-ครอบครูช่างศิลป์
ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตั้งแต่วันที่ 20-23 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น.- 23.00 น.
ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม