ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัสสราภรณ์ ใจอุ่น นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัสสราภรณ์ ใจอุ่น นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
ที่ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับทุนการศึกษาผู้มีความประพฤติดี เรียนดี ประจำปี 2562
จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562
ณ หอประชุมพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เขตพระนคร
โดยมี ดร.ศศมนต อินทุภูติ นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา