ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัสสราภรณ์ ใจอุ่น นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์