ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมนาของนิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาทัศนศิลป์ สัมนาทัศนศิลป์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมนาของนิสิต ชั้นปีที่ 4
สาขาทัศนศิลป์ ในรายวิชา(0605402) สัมนาทัศนศิลป์

ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเรียนรวม FA110

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น เป็นต้นไป
– การสัมนาในโครงการฝึกงานวิชาชีพของนิสิตสาขาทัศนศิลป์ ทั้ง 5 วิชาเอก
– อภิปรายในเรื่องของการเตรียมตัวตั้งแต่หาสถานที่ฝึกงาน ไปจนถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานช่วงการฝึกงาน
อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตชั้นปี3 ได้มีการเตรียมตัวสำหรับการฝึกงานในช่วงภาคเรียนที่ 3 ที่จะถึงนี้