อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน

ศูนย์วิจัยศิลปกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์เอสดีไซน์เซ็นเตอร์
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดความรู้สู่งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิจัยศิลปกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ARDC) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์เอสดีไซน์เซ็นเตอร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดความรู้สู่งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการยกระดับไหมและ OTOP สู่นครหม่อนไหมก้าวไกลสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมชาร์ ลอง บูทริค จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้คำปรึกษาแนะนำกระบวนการผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบโลโก้ ให้ผู้ประกอบการเกิดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการจัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่และส่งเสริมช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์

โดยภายในงานยังมีกิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและการพัฒนาสินค้ายุค 4.0, กิจกรรมกลยุทธ์ทางการตลาดและตลาดออนไลน์, กิจกรรมการสร้างแบรนด์สินค้า การออกแบบตราสินค้า สโลแกนและฉลากสินค้า, กิจกรรมกลุ่มย่อยการวางแผนและนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ภาพกิจกรรม

« 1 of 3 »