จัดนิทรรศการศิลปกรรมพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ “งานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์สื่อผสม: ความงามในวิถีธรรมชาติของคนอีสาน”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดนิทรรศการศิลปกรรมพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้
หัวข้อ “งานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์สื่อผสม: ความงามในวิถีธรรมชาติของคนอีสาน”

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมและถ่ายทอดความรู้ โครงการวิจัยสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์ เรื่อง “งานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์สื่อผสม: ความงามในวิถีธรรมชาติของคนอีสาน” ระหว่างวันที่ 15-23 สิงหาคม 2562 ณ หอศิลป์พระพิฆเนศวร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าวได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปกรรม

โดยกิจกรรมภายในงานมีทั้งชมนิทรรศการฯ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “วัสดุพื้นถิ่นกับการให้ความหมายทางทัศนศิลป์” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณภพ เตชะวงศ์ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมรับฟังการบรรยายถ่ายทอดความรู้ จากการดำเนินโครงการวิจัยสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์ เรื่อง “งานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์สื่อผสม : ความงามในวิถีธรรมชาติของคนอีสาน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี เป็นหัวหน้าโครงการฯ

โครงการฯดังกล่าวสะท้อนคุณค่าของหลักการคิดในการดำเนินชีวิตของคนอีสานผ่านรูปทรงสัญลักษณ์ ร่วมกับการใช้สื่อวัสดุตามธรรมชาติที่ผ่านการแปรรูป นำมาสร้างสรรค์เพื่อสื่อความหมายของการหลอมรวม ความต่าง ความสอดคล้องสัมพันธ์ การสอดประสานระหว่างคนกับคน คนกับสิ่งแวดล้อม และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดความสมดุลในการดำรงอยู่ร่วมกัน
นอกจากนี้ยังสร้างองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสมในด้านรูปแบบวัสดุและกรรมวิธี โดยการนำภูมิปัญญาชาวบ้านไปใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพื่องานหัตถกรรม เช่น การจัก สาน ถัก ทอ หล่อ ปั้น ซ้อน มาประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบจากพืช เช่น หญ้า ข้าวโพด วัชพืชต่าง เมล็ดพืช หรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ทําให้เกิดผลงานที่สร้างสรรค์สะท้อนถึงความเป็นท้องถิ่นอีสานและเกิดความหมายเพื่อการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ สามารถนําไปใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริม พัฒนาความรู้ให้กับนิสิต รวมถึงพัฒนางานวิชาการงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมต่อไป

ภาพกิจกรรม

« 1 of 3 »