ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข
ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2562
วันที่ 23 สิงหาคม 2562