ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว
รองคณบดีฝ่ายอำนวยการคณะศิลปกรรมศาสตร์
ที่ได้รับรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒ : CEO Leader Award 2019 ในโครงการงานประกาศเกียรติคุณ
จากมูลนิธิต้นบุญวิสาขาร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
โดยมีท่านเฉลิมศักดิ์ รามโกมุท
ข้าราชบริพารกองวังที่ประทับ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นประธานมอบรางวัล