ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ
อาจารย์ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
ที่ได้รับรางวัลแม่พระในดวงใจ ๒๕๖๒ : Mother Awards of The World 2019 ในโครงการงานประกาศเกียรติคุณ
จากมูลนิธิต้นบุญวิสาขาร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
โดยมีท่านเฉลิมศักดิ์ รามโกมุท ข้าราชบริพารกองวังที่ประทับ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นประธานมอบรางวัล