สัมมนาโครงการฝึกงานวิชาชีพ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์

สัมมนาโครงการฝึกงานวิชาชีพ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดกิจกรรมสัมมนาโครงการฝึกงานวิชาชีพของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์
ในรายวิชา 0605402 สัมมนาทัศนศิลป์ ณ ห้อง FA 110

ภาพกิจกรรม

« 1 of 2 »