โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “ศิลปะเพื่อการพัฒนาชุมชน”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “ศิลปะเพื่อการพัฒนาชุมชน”

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “ศิลปะเพื่อการพัฒนาชุมชน” โดยแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปะเพื่อเสริมสร้างสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ หลักสูตรการออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ หลักสูตรละครและการเคลื่อนไหวเพื่อความผ่อนคลายและเสริมสร้างความสุขทางร่างกายและจิตใจ โดยแต่ละหลักสูตรมีอาจารย์ผู้สอนคือ อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม อาจารย์สรัญญา ภักดีสุวรรณ อาจารย์เมษา อุทัยรัตน์ ภายในโครงการมีทั้งนิสิต เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม

« 1 ของ 8 »