ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแสดงผลงาน ของนิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแสดงผลงานของนิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่ 1
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พิธีเปิด 2 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น.
จัดแสดงระหว่าง 1 – 30 กันยายน 2562
ณ หอศิลป์พระพิฆเนศวร 1 – 2, คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม