เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับออนไลน์

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ฉบับออนไลน์)

2376