จัดแสดงผลงานนิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1

ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดแสดงผลงานนิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1 หวังเผยแพร่ผลงานศิลปะออกสู่สาธารณชน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแสดงผลงานของนิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์พระพิฆเนศวร 1-2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากรองศาตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาจากศิษย์เก่าภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หัวข้อ เรียนทัศนศิลป์ : การสร้างสรรค์ อนาคต โดยวิทยากร 4 ท่าน คือ คุณสุรศักดิ์ แสนโหน่ง, คุณไตรเทพ สหะขันธ์, คุณบุญนำ สาสุด, อาจารย์สันติ สีดาราช

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของนิสิต ให้นิสิตมีความรู้ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยให้นิสิตทุกชั้นปีมีส่วนร่วมในการนำผลงานที่ได้รับคัดเลือกมาจัดแสดง และเป็นเผยแพร่กระบวนการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน ซึ่งผลงานที่ได้จัดแสดงฯ เป็นผลงานที่ได้รับคัดเลือกจากอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชา โดยแยกเป็นกลุ่มวิชาได้แก่ วิชาเอกจิตรกรรม วิชาเอกประติมากรรม วิชาเอกภาพพิมพ์ วิชาเอกศิลปะไทย วิชาเอกศิลปะสื่อประสม

ภาพกิจกรรม

« 1 of 4 »