รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้ทุนสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้ทุนสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

image96270