ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาวารสารวิชาการ เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โครงการพัฒนาวารสารวิชาการ เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ในวันที่ 25 กันยายน 2562 ตั้งเวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
ณ ห้อง FA 102 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา