โครงการพัฒนาวารสารวิชาการ เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โครงการพัฒนาวารสารวิชาการ เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการวิจัยและบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ภายใต้ชื่อ โครงการพัฒนาวารสารวิชาการ เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, อาจารย์ดร.ฐิติวรดา พลเยี่ยม ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ, นางรุ่งทิพย์ สิงพร เลขานุการและเหรัญญิกและนายสมร เหล็กกล้า มาเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาครั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้มีการพัฒนาบทความทางวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการต่อไป

ภาพกิจกรรม

« 1 ของ 3 »