ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สิงห์ยะบุศย์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สิงห์ยะบุศย์
ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติรับรองและเสนอเพื่อรับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ศาสตราจารย์”
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2562
วันที่ 30 กันยายน 2562