ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อดิศักดิ์ ภูผา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อดิศักดิ์ ภูผา
ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2562
วันที่ 30 กันยายน 2562