บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน”

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน”

วันนี้ (27 กันยายน 2562) ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน” ที่ห้องบรรยาย FA 110 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอุษาคเนย์ เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาศิลปะการแสดงอาเซียน ที่สอนโดยอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกิดศิริ นกน้อย

ภาพกิจกรรม