ขอเชิญตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญ
ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563
ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม