ผลการตัดสินผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา ของกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรคศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ประจำปี 2562

ประกาศ
ขอแจ้งผลการตัดสินผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา ของกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรคศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ประจำปี 2562