การรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ พรหมสัตยพรต ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา วรรณกิตร์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัชญา สังศรีอินทร์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ กรรมการและเลขานุการ

ภาพบรรยากาศ

« 1 of 2 »