คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมรับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมรับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมรับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งบรรยาย เรื่อง “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบัน ตามแนวทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดยมี นางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการกองแผนงาน กล่าวรายงาน เพื่อให้ทราบกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามที่สอดคล้องกับนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.จำลอง พรมสวัสดิ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ให้เกียรติมาพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารและบุคลากรในประเด็น “การบริหารมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Area based University)” พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น และอธิการบดีเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบัน ตามแนวทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้กับบุคลากร ผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นได้รับโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 13 คณะหน่วยงาน ซึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับโล่รางวัลคณะ/หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานในประเด็นด้านหลักสูตร กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้านการวิจัย  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในครั้งนี้ด้วย

ภาพบรรยากาศ