ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมฯ มมส โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ได้จัดการแสดง “Folk Dance Skills 7 : Choreography in Traditional Styles” ภายใต้ชื่อโครงการ “อีสานพิพัฒน์” ประจำปีการศึกษา 2562

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมฯ มมส โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ได้จัดการแสดง “Folk Dance Skills 7 : Choreography in Traditional Styles” ภายใต้ชื่อโครงการ “อีสานพิพัฒน์” ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน 2562 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมฯ มมส โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ได้จัดการแสดง “Folk Dance Skills 7 : Choreography in Traditional Styles” ภายใต้ชื่อโครงการ “อีสานพิพัฒน์” ประจำปีการศึกษา 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. อาคม เสงี่ยม วิบูรณ์ รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
โครงการ “อีสานพิพัฒน์” มีเนื้อหาวิชาเกี่ยวข้องกับการเรียนนาฏยศิลป์พื้นเมือง ส่งผลทางด้านศิลปะการแสดง แนวคิด หลักการทฤษฎีต่างๆ แนวความคิดในรูปแบบการแสดงต่างๆ รวมทั้งนำไปต่อยอดวิเคราะห์เหตุผลในรายวิชาได้อย่างถูกต้องและมีหลักการ ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์แก่ศาสตร์ทางด้านศิลปะการแสดง
ซึ่งมี ชุดการแสดงทั้งหมด 13 ชุดการแสดง
การแสดงชุด 1 ยอญ้อง ญาแม่เมือง
การแสดงชุด 2 โฮมฟ้อน ต้อนฮับ
การแสดงชุด 3 โฮมกะธูปบูซา ออกพรรษาวัสการ
การแสดงชุด 4 ลาวญวนญ้อนฟ้อนสะหลอง
การแสดงชุด 5 เนียงชฺระขญม
การแสดงชุด 6 เรือมละออนอรแกว
การแสดงชุด 7 พะมัยกั้วกล่อมสอง
การแสดงชุด 8 อั้วไขคำรหัส
การแสดงชุด 9 สลองพลสุมุณฑา
การแสดงชุด 10 เศิกพญาศาสตรายุทธ์
การแสดงชุด 11 งางามย้อยก่อง
การแสดงชุด 12 ลำเพลินเอ้คีงเเปงสรรสุวรรณสังข์สวมฮูป
และการแสดงชุด 13 ลีลาผญาซิ่ง
โครงการ อีสานพิพัฒน์ เป็นโครงการหนึ่งในรายวิชา ทักษะนาฏยศิลป์พื้นเมือง 7 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้นิสิตได้ทำการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์พื้นเมืองให้ถึงพร้อมด้วยองค์ความรู้ และความเป็นบัณฑิตที่ภาควิชาศิลปะการแสดงมุ่งหวัง ด้วยกระบวนการส่งเสริมให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการสร้างสรรค์ผลงาน อีกทั้งยังเป็นการแสดงผลงานให้ประจักษ์สู่สายตาสาธารณชน

[Best_Wordpress_Gallery id=”159″ gal_title=”อีสานพิพัฒน์62″]