คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการสอบประเมินโครงการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ (Terminal Project) ของนิสิตชั้นปีที่ 4

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการสอบประเมินโครงการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ (Terminal Project) ของนิสิตชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการสอบประเมินโครงการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ (Terminal Project) ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้ง 5 วิชาเอกได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์ ศิลปะไทย ศิลปะสื่อประสม

« 1 ของ 5 »