ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ Creative Classical Thai Dances 20th ภายใต้ชื่อโครงการ “นฤตย์นาฏการ เล่าขานตำนาน ฟ้าแดดสงยาง”

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ Creative Classical Thai Dances 20th ภายใต้ชื่อโครงการ “นฤตย์นาฏการ เล่าขานตำนาน ฟ้าแดดสงยาง”

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ Creative Classical Thai Dances 20th ภายใต้ชื่อโครงการ “นฤตย์นาฏการ เล่าขานตำนาน ฟ้าแดดสงยาง” ซึ่งเป็นผลงานการเขียนบทละครเวที การแสดงและการกำกับการแสดงของนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย มีการแสดงทั้งหมด 8 ชุด ได้แก่

การแสดงชุดที่ 1 รำถวายพระพรชุด ฉลองหล้าเฉลิมฉัตรกษัตรา การแสดงชุดที่ 2 ฟ้าหยาดทรงเครื่อง การแสดงชุดที่ 3 สี่กษัตริย์ลงสรง การแสดงชุดที่ 4 จันทราชตามไก่ การแสดงชุดที่ 5 มาลาธิษฐาน การแสดงชุดที่ 6 เสน่หาราชา การแสดงชุดที่ 7 กษัตรากรีฑาทัพ และการแสดงชุดที่ 8 บำบวงยาคูปูรมี

โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

[Best_Wordpress_Gallery id=”148″ gal_title=”ฟ้าแดดสงยาง62″]