ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ประทีป สุธาทองไทย


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ประทีป สุธาทองไทย
อาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น
ในโอกาส วันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ครบรอบ 51 ปีวันที่ 9 ธันวาคม 2562
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (เขตพื้นที่ในเมือง)
วันที่ 9 ธันวาคม 2562