ประกาศประชาสัมพันธ์ให้นิสิตมาสอบสัมภาษณ์ใน วันที่ 10 มกราคม 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์ให้นิสิตมาสอบสัมภาษณ์ใน
วันที่ 10 มกราคม 2563
…………………………………………………………….

สาขา ทัศนศิลป์

-สอบปฏิบัติพื้นฐาน
เวลา 08.30 – 09.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติ FA-401 ชั้น 4
-สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.40 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องสำนักงานหลักสูตร FA-413 ชั้น 4
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สิ่งที่ต้องเตรียมมาสอบสัมภาษณ์

1.บัตรประชาชนตัวจริง
2.ใบสมัครโครงการที่สมัคร
3.Portfolio หรือเอกสารต่างๆตามที่สาขาวิชากำหนด

สิ่งที่เตรียมมาเพิ่มเติม
1.ดินสอ EE
2.ยางลบ
3.กระดานรองวาด
…………………………………………………………….

สาขา ศิลปะการแสดง

ห้องสอบ FA-204
ห้องสอบ FA-208
ห้องสอบ FA-405
ห้องสอบ FA-408
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สิ่งที่ต้องเตรียมมาสอบสัมภาษณ์

1.บัตรประชาชนตัวจริง
2.ใบสมัครโครงการที่สมัคร
3.Portfolio หรือเอกสารต่างๆตามที่สาขาวิชากำหนด
4.ผ้าโจงกระเบนหรือชุดที่เหมาะสำหรับการเต้น
/CDเพลงที่จะทำการแสดง/อุปกรณ์ส่วนตัวที่ใช้ในการสอบ

…………………………………………………………….

สาขา การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

-สอบปฏิบัติพื้นฐาน
เวลา 08.30 – 09.30 น .
ณ ห้องปฏิบัติ FA-403 ชั้น 4
-สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.40 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง สำนักงานหลักสูตร FA-313 ชั้น 3
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สิ่งที่ต้องเตรียมมาสอบสัมภาษณ์

1.บัตรประชาชนตัวจริง
2.ใบสมัครโครงการที่สมัคร
3.Portfolio หรือเอกสารต่างๆตามที่สาขาวิชากำหนด

สิ่งที่เตรียมมาเพิ่มเติม

1.ดินสอ EE
2.ยางลบ