“2nd Cooperation on Art & Cultural Research, 2020” มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่าสี หรือ Guangxi University for Nationalies

ศิลปกรรม มมส ร่วมมือวิจัยกับศิลปกรรม มหาวิทยาลัยประเทศจีน

“2nd Cooperation on Art & Cultural Research, 2020” มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่าสี หรือ Guangxi University for Nationalies โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ของทั้งสองสถาบัน ร่วมมือกันจัดโครงการความร่วมมือมือทางการวิจัยระหว่างสองประเทศ ผ่านสองมหาวิทยาลัยและสองคณะศิลปกรรมศาสตร์ โจทย์ของการวิจัยร่วม คือการร่วมมือศึกษาวิจัยในชุมชนชาติพันธุ์สำคัญของแต่ละประเทศ ในปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างสี ได้ใช้พื้นที่ชุมชนเฉินหยางป่าจ้าย ชุมชนกลุ่มต้ง ซึ่งประเทศจีนจะใชคำว่า Minority เรียกกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศ แต่คำ ๆ นี้ ในประเทศจีนมิได้มีความหมายถึง “ความเป็นคนอื่น” หรือ ความเป็นคนกลุ่มน้อยที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ เหมือนกัน ศัพท์ดังกล่าวที่ถูกใช้ในประเทศอื่น ชุมชนต้งแห่งหมู่บ้านเฉินหยางป่าจ้าย วางตัวและสร้างวัฒนธรรมอยู่กับระบบนิเทศที่งดงาม และกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวทางชาติพันธุ์สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจีน การศึกษาวิจัยร่วมที่ผ่านมา ได้วางโจทย์การวิจัยที่การหาประเด็นในการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน และทั้งสองประเทศได้ข้อสรุปและข้อเสนอเชิงวิจัยร่วมกัน สำหรับรอบนี้ จัดที่ประเทศไทย โดยมีเจ้าภาพหลักคือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจะเริ่มโครงการวิจัยร่วม โดยตัวแทน จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างสีจำนวน 12 ท่าน กอปรด้วย อาจารย์ 8 ท่าน นักศึกษา 4 ท่าน ในฝากของไทย แบ่งออกเป็น สามกลุ่ม คือ อาจารย์ และนิสิตไทยจำนวน เท่ากัน และผนวกกับนักศึกษาปริญญาเอกจีนที่เรียนในคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 5 คน และ ตัวแทนจากชุมชนบ้านโพน รวมทั้งจากสถาบันขงจื่อ มมส วัตถุประสงค์การวิจัยร่วมครั้งนี้ คือ การทำงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนวิธีวิทยาการวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านการศึกษาชุมชนผู้ไท บ้านโพน อำเภอคำม่วง กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นชุมชนชาติพันธุ์ ที่ยังคงธำรงอัตลักษณ์ และสามารถเปลียนผ่านคุณค่าทางวัฒนธรรมสู่การสร้่างมูลค่าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย กิจกรรมเริ่มต้นในวันที่ 14 มกราคม 2563 ภาคทฤษฎี ด้วยการบรรยายจากปลัดเทศบาลบ้านโพน การนำเสนอวิธีวิทยาการศึกษาชุมชนของสองประเทศ และการเตรียมตัวสู่การทำงานสนาม จากนั้น คณะทำงานจะลงปฏิบัติการวิจัยที่ชุมชนบ้านโพน จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2563 จึงหวนกลับมาสรุปที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประการสำคัญ ของการวิจัยครั้งนี้ คือการเป็นวิจัยร่วม ระหว่าง สาม กลุ่ม คือ สถาบันทั้งสอง และ ชุมชนบ้านโพน โดย ศาสตราจารย์ เฮอตุง ผอ.สถาบันขงจื่อ มมส ให้โจทย์ว่า ให้คณะทำงาน ได้ให้ข้อเสนอแนะที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ชุมชนบ้านโพนกับชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์สำคัญในมณฑลกว่างสี ประเทศจีน เพื่อสร้างการเป็นชุมชนเพื่อนมิตรระหว่างกัน และท่านจะสนับให้ทั้งสองชุมชนมาเยี่ยมเยือนระห่วางกัน