ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวรสารระดับนานาชาติ และประเภทส่งอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 2)

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เปิดรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและประเภทส่งอาจารย์และนักวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 2) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการจึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและประเภทส่งอาจารย์และนักวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 2) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์นักวิจัยและผู้สนใจตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

516